Kế hoạch học chính trị hè 2017(Cụm 2)

Lượt xem:


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV hè 2017 (Cụm 2)

Nội dung học tập:

  1. Các vấn đề về cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết trong Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  2. Tình hình Quốc tế, trong nước, của tỉnh, của huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017.
  3. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kèm theo kết luận số 03-KL/BTGTW, ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cuộc họp triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”).
  4. Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  5. Những vấn đề kinh tế – xã hội và chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ huyện.
  6. Các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Báo cáo viên: Gồm các đồng chí sau:

1/ Đ/c Trần Trung Kiêm: UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy – Báo cáo viên Tỉnh ủy

       2/ Đ/c Trương Huy Minh: HUV – Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy – Báo cáo viên Huyện ủy.

3/ Đ/c Huỳnh Hồng: Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy – Báo cáo viên Huyện ủy.

4/ Đ/c Nguyễn Tiến Kỳ: Giám đốc Trung tâm BDCT huyện – Báo cáo viên Huyện ủy.

  1. Thời gian: 1.5 ngày/cụm (từ ngày 03/8/2017 đến hết ngày 04/8/2017).

+ Ngày thứ nhất: 01 ngày.

 Học tập 5 nội dung cơ bản trên do Báo cáo viên trình bày.

+ Ngày thứ hai: 01 buổi.

Quán triệt Nghị định 138/NĐ-CP, ngày 22/10/2013 của Chính phủ Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; một số vấn đề cơ bản  trong các văn bản về Thi đua-Khen thưởng

– Thảo luận.

Viết bài thu hoạch.

Cụm 2: Các trường thuộc xã Ea Knuếc, học tại Hội trường Huyện ủy hoặc Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện. Số lượng: 296.

* Báo cáo viên: Đ/c Nguyễn Tiến Kỳ-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

1/ Ông Lê Xuân Hải             -HT trường THCS Trần Văn Ơn                 -Cụm trưởng

2/ Ông Bùi Công Bình         -HT trường TH Lê Văn Tám                        -Cụm phó

3/ Ông Hoàng Bá Đề           -HT trường THCS Ea Knuếc                       -Ủy viên

4/ Bà Thân Thị Nhung         -HT trường TH Ng. Bá Ngọc                     -Ủy viên

5/ Bà Nguyễn Thị Lục         -HT trường TH Cao Thắng                          -Ủy viên

6/ Bà Phan Thị Hồng            -HT trường TH Đặng Thùy Trâm               -Ủy viên

7/ Bà Nguyễn Thị Dung       -HT trường MG Hoa Phượng                      -Ủy viên