Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông; Theo đó, Thông tư áp dụng đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường, lớp dành cho người khuyết tật (trường phổ thông) và trường dự bị đại học.
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
41/2010/TT-BGDĐ 30/12/2010 Thông tư, Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
05/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành