Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
751/CV-PGDĐT 09/10/2020 Công văn, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2020-2021.
745/CV-PGDĐT 07/10/2020 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.
772/PGDĐT 30/09/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;
628/CV-PGDĐT 14/09/2020 Công văn, Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành giáo dục huyện Krông Pắc năm học 2020-2021
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
6743/UBND-KGVX 02/08/2020 Thông báo, Thực hiện cách ly xã hội đối với TP BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid19
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định, Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Trang 1 / 212»